""
close

 

 

Telefony alarmowe urzędów konsularnych w Królestwie Hiszpanii oraz w Księstwie Andory – co robić, gdy potrzebuję pilnej pomocy w weekend oraz po godzinach urzędowania?

 

Po godzinach urzędowania - od godziny 17.00 do godziny 9.00 - oraz w dni wolne od pracy KG RP w Barcelonie  zapewnia działanie telefonu alarmowego.

 

Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

 

Pod wskazanymi poniżej numerami alarmowymi nie udziela się ogólnych informacji w sprawach konsularnych.

 

Telefony alarmowe przeznaczone są do kontaktu z konsulem dyżurnym wyłącznie w nagłych wypadkach losowych wymagających natychmiastowej interwencji konsula, do których należą: zgony, zatrzymania, aresztowania, wypadki z udziałem obywateli polskich, sytuacje kryzysowe.

Konsul dyżurny, który podczas dyżuru przebywa stale poza siedzibą Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie, nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej interwencji lub pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu lub znajdują się na stronie internetowej Konsulatu  (np. w sprawach paszportowych, prawnych lub obywatelskich).

Telefon alarmowy nie służy do zgłaszania utraty dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), udzielania informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o paszport, zapisania się na spotkanie w celu złożenia wniosku o paszport, godzin pracy urzędu, możliwości uzyskania dokumentu paszportowego w związku z zaplanowanym wyjazdem turystycznym.

 

 

KONSULOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA TYLKO W SWOIM OKRĘGU KONSULARNYM, TJ. ODPOWIEDNIO: W BARCELOŃSKIM (oznaczonym na czerwono) I W MADRYCKIM (oznaczonym na niebiesko).

 

 

 

 

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO W BARCELOŃSKIM OKRĘGU KONSULARNYM (KATALONIA I WSPÓLNOTA BALEARÓW) - 00 34 607735740

Adres KG RP w Barcelonie:

Avda. Diagonal 593-595, 6 planta
08014 Barcelona
 

TELEFON ALARMOWY KONSULA DYŻURNEGO W MADRYCKIM OKRĘGU KONSULARNYM (POZOSTAŁA CZĘŚĆ HISZPANII ORAZ ANDORA)  - 00 34 629 864 508

Adres WK Ambasady RP w Madrycie:

C/Goya 15-4,

28001 Madrid 

 

Ponadto na terenie Katalonii funkcjonuje alarmowe połączenie telefoniczne z numerem 112, które jest dostępne w języku polskim.

Alarmowy numer telefoniczny 112 służy do powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Po wybraniu numeru 112 z dowolnego aparatu telefonicznego znajdującego się na terenie Katalonii połączenia telefoniczne są przekierowywane na Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Straż Pożarną.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ajuntament de Barcelona nt. zasad bezpieczeństwa podczas podróży oraz adresach komisariatów Policji w Barcelonie otwartych 24 h/ dobę: link

 

CO ZROBIĆ, GDY ZGUBIĘ DOKUMENTY, OKRADNĄ MNIE?

W przypadku utraty polskiego dowodu osobistego lub paszportu, a także innych dokumentów w Hiszpanii powinno się niezwłocznie powiadomić hiszpańską policję, a w przypadku paszportu lub dowodu osobistego, zgłosić utratę także w polskim urzędzie konsularnym (we własnym interesie, aby nikt nieuprawniony nie posłużył się dokumentem).

Nie ma możliwości zgłoszenia utraty/kradzieży dowodu osobistego czy paszportu w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie telefonicznie.

Po zgłoszeniu utraty dokument zostaje unieważniony, więc nie można się nim posługiwać po jego odnalezieniu.

W KG RP w Barcelonie można uzyskać tylko nowy paszport. Konsulat nie wydaje i nie pośredniczy w wydawaniu dowodów osobistych.

 

Zgubiony/ukradziony dowód osobisty

Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej osobiście albo  w formie pisemnej za pomocą poczty (tradycyjnej lub elektronicznej - skan) lub faksu wyłącznie na specjalnym formularzu: Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.  Godziny urzędowania KG RP w Barcelonie: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00. W przypadku utraty dokumentu tożsamości – nie ma konieczności rezerwacji terminu wizyty w Konsulacie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie na żądanie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, zaświadczenie nie zastępuje dokumentu tożsamości.

 

Zgubiony/ukradziony paszport

Posiadacz paszportu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego paszport został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt osobiście dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej PolskiejGodziny urzędowania KG RP w Barcelonie: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00. W przypadku utraty dokumentu tożsamości - bez rezerwacji terminu wizyty.

 

UWAGA: Jeśli Państwo padliście ofiarą kradzieży, sugerujemy zgłoszenie tego faktu  na posterunku policji katalońskiej (Mossos d’Esquadra - adresy komisariatów na terenie Barcelony znajdą Państwo TUTAJ), straży miejskiej (Guardia Urbana - adresy komisariatów na terenie Barcelony znajdą Państwo TUTAJ) lub policji narodowej (Policía Nacional - adresy komisariatów na terenie całej Hiszpanii znajdą Państwo TUTAJ) w celu uzyskania protokołu zgłoszenia kradzieży (po hiszpańsku: denuncia). Policja bowiem udaje się na miejsce zdarzenia jedynie w sytuacji zatrzymania sprawcy wydarzenia na gorącym uczynku lub bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby poszkodowanej.

W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego niektóre linie lotnicze honorują protokół zgłoszenia kradzieży (denuncia) na równi z dokumentem tożsamości, szczególnie w odniesieniu do lotów realizowanych w dni ustawowo wolne od pracy.  W celu uzyskania wiążącej informacji, co do możliwości powrotu do swojego miejsca pobytu bez dokumentu tożsamości – w oparciu o wydany przez policję protokół zgłoszenia kradzieży – prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem linii lotniczej.

 

Wyrobienie nowego paszportu

Jeżeli po utracie dokumentów nie macie Państwo żadnego ważnego dokumentu tożsamości, to w polskich urzędach konsularnych można wystąpić o paszport 10-letni (okres oczekiwania wynosi do 8 tygodni, koszt 110 EUR) oraz na życzenie paszport tymczasowy na czas oczekiwania na wydanie paszportu 10-letniego (15 EUR) albo paszport tymczasowy na powrót do kraju, ważny przez krótki czas, wydawany dla osób nie zamieszkałych w Hiszpanii (40 EUR). Okres oczekiwania na paszporty tymczasowe wynosi maksymalnie od kilku godzin do kilku dni roboczych.

Nie informuje się Konsulatu o utracie innych dokumentów niż paszporty i dowody osobiste.

 

Zagubione/utracone prawo jazdy

Nowe prawo jazdy wystawia urząd komunikacji w Polsce, po złożeniu oświadczenia o utracie starego. Mieszkając na stałe w Hiszpanii można także ubiegać się w miejscowym urzędzie wystawiającym prawa jazdy o wystawienie hiszpańskiego wtórnika prawa jazdy, który może być wystawiony na podstawie danych uzyskanych z polskiego urzędu komunikacji.

 

Zgubiona/ukradziona karta bankomatowa

Kartę bankomatową należy niezwłocznie zastrzec w banku, w którym została wydana.

 

 

Pamiętaj - Konsul nie może:

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów).

 

Skargi i petycje  dotyczące działań miejscowej policji należy składać bezpośrednio na formularzu pod adresem:

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=351&set-locale=en_GB

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych