""
close

SPRAWY PASZPORTOWE

 

 

 

Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

 

Paszport tymczasowy wydaje się:

 

 1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu);
 2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
 3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 5. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

 

UWAGA: Okres oczekiwania na wydania paszportu tymczasowego w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie wynosi - w zależności od złożoności sprawy - od kilku godzin do kilku dni. Okres oczekiwania na uzyskanie paszportu (5-letniego i 10-letniego) wynosi średnio ok. 8 tygodni od chwili złożenia wniosku.

 

KIEDY SKŁADA SIĘ WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU?

 

Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu. Wcześniejsze  złożenie  wniosku może mieć  pozytywny wpływ na planowane przez daną osobę działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

 

W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

W zw. z wejściem w życie w dniu 19 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1313), uprzejmie informujemy, że osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie w celu złożenia wniosku paszportowego, powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru. Wydrukowane wnioski będą dostępne również w poczekalni konsulatu.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją nt. wzoru nowego wniosku paszportowego oraz instrukcją dotyczącą jego wypełnienia.

Podpisy rodziców/opiekunów wyrażających zgodę na wydanie paszportu osobie małoletniej (punkt 14) muszą być złożone w obecności konsula.

 

Warto pamiętać o niżej wymienionych kwestiach:

 

 • Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje). Kwestia ta dotyczy również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego.
 • Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości - powinna rozważyć  złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu.

 

Przepisy nie określają obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej. Jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, w zakresie praktycznym i racjonalnym, iż:

 

 • przy zmianie wyglądu mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic (w związku z tym, iż paszport zawiera już „nieaktualną” fotografię),
 • jeśli nawet nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, to warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

 

W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat- jedną piątą część.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU

 

Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

 

 

KIEDY ISTNIEJE OBOWIĄZEK WYMIANY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO?

 

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia / imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

 

 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU OSOBIE PEŁNOLETNIEJ

 

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

 

W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

 

1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru. Jeśli nie ma możliwości przygotowania wniosku wcześniej, wniosek można również pobrać w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie. Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten zostanie zamieszczony w nowym paszporcie).

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię: o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

 

UWAGA: Osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn).

 

 1. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.
 2. Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu uiszcza opłatę konsularną zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie oraz TUTAJ). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.

 

Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

W przypadku, gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

 

UWAGA: W razie potrzeby, (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ

 

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego. Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego. Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio dowody osobiste). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby. (Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym).

 

W celu zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

Należy złożyć:

 

1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego .Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru. Jeśli nie ma możliwości przygotowania wniosku wcześniej, wniosek można również pobrać w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie. Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię: o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia.

W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

4.  Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1313) nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie małoletniej czyli osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

5. Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

 

Osoba/y ubiegająca/e się o wydanie paszportu osobie małoletniej uiszcza/ją opłatę konsularną zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

W przypadku, gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie lub TUTAJ).

 

UWAGA: W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpis zagranicznego aktu urodzenia małoletniego do sprawy wydania paszportu tymczasowego (w którym nie będzie zamieszczony numer PESEL). Jednak w sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego nie dają podstaw do bezproblemowego wydania paszportu tymczasowego, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

 

 

NUMER PESEL

 

W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2016 r. poz. 722). O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, który jest wymagany do nadania numeru PESEL. Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

 

UWAGA: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL (wojewoda nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego bez numeru PESEL). Nie ma możliwości wydania paszportu biometrycznego bez numeru PESEL.

 

 

WYDANIE DRUGIEGO PASZPORTU OSOBIE POSIADAJĘCEJ PASZPORT

 

W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.

Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku, u której występują powyższe okoliczności kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

 

Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy dokonać zarezerwowania wizyty w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie w systemie e-Konsulat.

 

ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 

Paszport / paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport / paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

 

Przy odbiorze paszportu / paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając drugą okładkę dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

UWAGA: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu / paszportu tymczasowego.

 

ODSTĄPIENIE OD WYMOGU OSOBISTEGO ODBIORU DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia Konsulat Generalny RP w Barcelonie) konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego osoba zainteresowana nie dokonuje sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Barcelonie nie wysyła dokumentów paszportowych do interesanta przebywającego w Polsce lub zamieszkującego poza okręgiem konsularnym (tj. poza Katalonią lub Wspólnotą Balearów).

 

 

OPŁATY KONSULARNE

 

Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237) – zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 

 1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

 

Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

 

Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

 

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);
 4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

 

Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1313) nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie małoletniej czyli osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

 

 

DOKUMENT PASZPORTOWY TRACI WAŻNOŚĆ

 

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
 3. z dniem śmierci jego posiadacza,
 4. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

 

 

ODMOWA WYDANIA, UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU PASZPOTOWEGO

 

Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

 

 1. sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 2. organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

 

Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

 

 1. na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 2. na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
 3. jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy;
 4. na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  

 

Odwołanie od decyzji wydanej przez konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem konsula.

 

UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO, ZNISZCZENIE

 

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego / zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

 

Należy pamiętać, że:

 

 1. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany;
 2. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

 

UWAGA: Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

 

 

UTRATA/ZNISZCZENIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO A SPRAWA POWROTU DO MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

 

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych, czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

 

 1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie);
 2. Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są dostępne w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie lub TUTAJ).

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1313).

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych