""
close

Opłaty konsularne

 

 

 

Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

Opłaty przyjmowane są w kasie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka i hiszpański przekaz pocztowy (giro postal).

Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

 

 

TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

opłaty obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

 

 

Pozycja

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w €

1

 2

 3

 

I. Czynności w sprawach paszportowych

1.01

Wydanie paszportu

110

1.02

Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

70

1.03

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

40

1.04

Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

30

1.05

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

15

1.06

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony
z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

330

1.07

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

210

1.08

Wydanie drugiego paszportu

110

 

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

360

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

40

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

80

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*)

360

2.05

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz.1650 i z 2015 r. poz. 1274)

30

III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

(…)*1

3.05

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

30

3.06

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. EU L 168 z 06.07.1996 r., str. 4)

30

IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

4.01

Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

60

4.02

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

50

4.03

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

30

 

V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

5.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

30

5.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

30

5.03

Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędowa, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

20

5.04

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

50

 

VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzanie
i poświadczanie  tłumaczeń

6.01

 Legalizacja dokumentu

30

6.02

Sprawdzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

60

6.03

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem

30

6.04

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

30

6.05

Poświadczenie daty okazania dokumentu

30

6.06

Sporządzenie aktu notarialnego

200

6.07

Wykonanie innej czynności notarialnej

30

6.08

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

90

6.09

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

30

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentówo treściach powtarzalnych

30

 

VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przed miotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

500

7.02

Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

50

7.03

Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

50

7.04

Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

50

7.05

Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

50

7.06

Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

50

7.07

Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

50

7.08

Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

50

7.09

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do rzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

50

7.10

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

 

VII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

8.01

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

240

8.02

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

300

8.03

Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub kart bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

200

8.04

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

40

 

IX. Opłaty za szczególny sposób wykonywania czynności****)

9.01

Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

90

9.02

Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

30

 


*1 KG RP w Barcelonie nie wydaje wiz. Wnioski wizowe przyjmowane są wyłącznie przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie.

 

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

 

 

ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

 

Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
 4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego oraz uczniom - nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie małoletniej czyli osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 5. studentom – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
 6. członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%).

 

Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

 1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
 2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

 

Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
 • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych