""
close

 

 

 

Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

 

Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Królestwa Hiszpanii obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

 

W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowego należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz zawiadomienia o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. POBIERZ formularz zgłoszenia.

 

Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

 

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

 

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

 

Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

 

 

Utrata polskiego dowodu osobistego

 

W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Królestwa Hiszpanii należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w Madrycie lub w Barcelonie. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

 

Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

 

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

 

 

Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

 

W Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

 

W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego hiszpańskim lub innym zagranicznym odpowiednikiem.

 

mTożsamość

 

Konsulat Generalny RP w Barcelonie uprzejmie informuje, że mTożsamość, będąca elementem aplikacji mObywatel nie zastępuje dowodu osobistego ani dokumentu paszportowego, które nadal pozostają jedynymi dokumentami poświadczającymi, w okresie swojej ważności, tożsamość i obywatelstwo polskie. Konsul nie akceptuje mTożsamości jako sposobu potwierdzenia tożsamości obywatela.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych