""
close

 

 

 

Mianem konsula honorowego określa się urzędnika konsularnego państwa wysyłającego (w tym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej) w państwie przyjmującym (tj. w Królestwie Hiszpanii lub Księstwie Andory) kierującego konsulatem honorowym.  W odróżnieniu od konsulów zawodowych, konsul honorowy nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę na rzecz państwa wysyłającego - pracuje honorowo, stąd pochodzi jego nazwa.

 

Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać te same funkcje, które wykonuje konsul zawodowy. W odniesieniu do konsulów RP, kierujących konsulatami honorowymi, znajdującymi się na terenie Hiszpanii i Andory, konsulowie ci nie realizują czynności konsularnych z zakresu spraw paszportowych, prawnych czy obywatelskich. Oznacza to, że konsul honorowy może być, co najwyżej „pośrednikiem” w kontakcie z konsulem zawodowym przy zaistnieniu sprawy, która wymaga interwencji tego ostatniego. Zatem w chwili obecnej załatwianie wszystkich spraw konsularnych leży w gestii wyłącznie zawodowych urzędników konsularnych zatrudnionych – zgodnie z podziałem terytorialnym - w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Madrycie lub w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie.

 

Do zadań konsula honorowego należy między innymi wspieranie konsula zawodowego w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie przyjmującym, rozwijania przyjaznych stosunków pomiędzy RP a krajem swojego urzędowania, rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a – odpowiednio - Królestwem Hiszpanii i Księstwem Andory.  

 

Okręg konsularny, w którym konsul honorowy wykonuje funkcje konsularne wchodzi w skład okręgu konsularnego konsula zawodowego. Siedzibą urzędu konsularnego kierowanego przez konsula honorowego, nie może być miasto, gdzie swoją siedzibę ma urząd kierowany przez konsula zawodowego. Z tego względu sieć polskich urzędów konsularnych, nie pokrywa się z siedzibami, gdzie rezydują konsulowie zawodowi (Madryt i Barcelona).

 

Według stanu na chwilę obecną w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie, obejmującym Katalonię i Wspólnotę Balearów, nie funkcjonuje Konsulat RP kierowany przez konsula honorowego.

 

Listę konsulów honorowych, mających swoje siedziby w pozostałej części Królestwa Hiszpanii i Księstwa Andory - tj. w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie - znajdą Państwo TUTAJ.

 

 

Podstawa prawna:

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963. ( Dz.U. z 1982 r., nr. 13, poz. 98).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U.  poz. 1274, z późn. zm.).

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych