""
close

 

 

 

Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), jak i w podległych mu placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w MSZ.

 

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

 

Praktyki studenckie, absolwenckie i zawodowe w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie są nieodpłatne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 

- posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

- być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,

- studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb MSZ.

 

Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi.

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w  placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

 

 

W celu odbycia praktyki/stażu/wolontariatu w KG RP w Barcelonie należy przesłać zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.  Formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie.  

 

Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem. Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

 

Szczegółowe pytania na temat praktyk, wolontariatu i stażu w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie prosimy kierować do:

 

Ewa Nadolnik

Sekretarz Konsula Generalnego

E-mail: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych