""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 •  

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1.Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

  2.Konsul RP Barcelonie z siedzibą przy Avda. Diagonal, 593-595, 08014 Barcelona, wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

  3.Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki

   w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.  

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1.Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

  2.Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych

   w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).

  3.Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  4.Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.

  5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne

   do rozpatrzenia sprawy.

  6.W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).

  7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ

   na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

  8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

  Informacje szczegółowe dotyczące podstawy prawnej, celu i okresu przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez konsula RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: