""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W HISZPANII

 •  

   

   

  Przy podejmowaniu decyzji o pobycie i nawiązaniu stosunku pracy w Hiszpanii należy mieć na uwadze fakt, iż znajomość języka hiszpańskiego (a w przypadku Katalonii i Wspólnoty Balearów również) i katalońskiego w stopniu komunikatywnym może okazać się niezbędna. Znajomość języka angielskiego (najbardziej rozpowszechnionego języka obcego wśród Polaków) wśród Hiszpanów nadal pozostawia wiele do życzenia.

   

  Należy mieć świadomość, iż podpisywanie jakichkolwiek zobowiązań w obcym języku może rodzić określone skutki prawne, a nieznajomość języka obcego (hiszpańskiego i/lub katalońskiego) nie zwalania nas z odpowiedzialności.

   

  Swoboda przepływu ludności w obrębie Unii Europejskiej nie nakłada na obywateli RP obowiązku legalizowania pobytu na terenie Królestwa Hiszpanii. Aby móc korzystać z pełni praw i przywilejów mieszkając na stałe w Hiszpanii należy dokonać rejestracji pobytu oraz uzyskać numer identyfikacji cudzoziemca (N.I.E - Número de Identificación de Extranjero).

   

  Poniższych informacji nie należy traktować jako obowiązującej wykładni obowiązujących przepisów prawa. Przedstawiony materiał nie jest źródłem prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być w żadnym wypadku podstawą podejmowania ostatecznych decyzji, wszczynania postępowań  lub odwoływania się od nich.

   

  Obowiązek rejestracji pobytu

    

  Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają zamiar przebywać na terenie Hiszpanii dłużej niż trzy miesiące, zobowiązani są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros) w celu uzyskania Certyfikatu Rejestracji Obywatela Unii Europejskiej (Certificado de registro de ciudadano de la U.E.).

   

  Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

   

  - Zatrudnienie w charakterze pracownika najemnego (trabajo por cuenta ajena),

  - Zatrudnienie na własny rachunek (trabajo por cuenta propia),

  - Posiadanie wystarczających środków utrzymania: zarówno dla siebie, jak i dla członków rodziny na czas pobytu w Hiszpanii (oceny wystarczalności środków dokonuje się indywidualnie dla każdego przypadku, mając zawsze na uwadze sytuację osobistą i rodzinną wnioskodawcy),

  - Posiadanie ubezpieczenia publicznego lub prywatnego, nabytego w Hiszpanii lub w innym kraju, pokrywającego koszty leczenia podczas pobytu w Hiszpanii.

   

  O certyfikat mogą się ubiegać również:

   

  - Studenci lub osoby zapisane na kursy zawodowe w ośrodkach publicznych lub prywatnych oficjalne uznanych przez hiszpańskie władze oświatowe, które posiadają ubezpieczenie publiczne lub prywatne, nabyte w Hiszpanii lub w innym kraju, całkowicie pokrywające koszty leczenia podczas pobytu w Hiszpanii oraz deklarujące posiadanie wystarczających środków dla własnego utrzymania jak i dla członków rodziny,

  - Towarzyszący członek rodziny lub bliscy przybyli do Hiszpanii w wyniku łączenia rodziny obywatela Unii Europejskiej, którzy spełniają warunki uzyskania certyfikatu (w przypadku studentów jest to współmałżonek i jego dzieci bądź dzieci współmałżonka, w pozostałych przypadkach – współmałżonek i dzieci własne lub współmałżonka poniżej 21 lat lub dzieci niepełnosprawne lub dzieci powyżej 21 lat, będące na utrzymaniu rodziców, jak również rodzice obywatela Unii Europejskiej lub jego współmałżonka, będący na ich utrzymaniu).

  Więcej informacji na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod adresem: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/index.html

   

  W zależności od charakteru zatrudnienia/przyczyny pobytu, przedstawia się następujące dokumenty:

   

  pracownicy najemni:

  - Oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu woli zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu z podaną nazwą i adresem firmy, numerem podatnika i numerem ubezpieczenia społecznego,

  - Umowę o pracę zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (Servicio Público de Empleo) bądź zaświadczenie o zawarciu umowy o pracę wraz z warunkami zarejestrowane na stronie CONTRAT@,

  - Dokument rejestracji w hiszpańskim oddziale zakładu ubezpieczeń społecznych (Seguridad Social) lub wyrażenie zgody na potwierdzenie danych z archiwum zakładu ubezpieczeń społecznych (Tesorería General de la Seguridad Social),

   

  zatrudnieni na własny rachunek mogą przedstawić jakikolwiek z wymienionych poniżej dokumentów:

  - Wpis do Spisu Działalności Gospodarczej (Censo de Actividades Económicas),

  - Potwierdzenie działalności na podstawie Wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw (Inscripción en el Registro Mercantil),

  - Dokument rejestracji w hiszpańskim zakładzie ubezpieczeń społecznych (Seguridad Social) lub wyrażenie zgody na potwierdzenie danych z archiwum zakładu ubezpieczeń społecznych (Tesorería General de la Seguridad Social) lub z urzędu skarbowego (Agencia Tributaria).

   

  Jeśli nie prowadzi się działalności zawodowej w Hiszpanii należy przedstawić:

   

  - Dokument potwierdzający posiadanie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego, wykupionego w Hiszpanii bądź w innym kraju, pod warunkiem, że polisa pokrywa leczenie  na czas pobytu w Hiszpanii. Emeryci powinni przedstawić dokument potwierdzający posiadanie dostępu do publicznej służby zdrowia  w państwie, od którego otrzymują emeryturę.

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na utrzymanie w Hiszpanii (własne, jak i dla członków rodziny). Mogą to być, na przykład, akty własności, czeki potwierdzone, dokumenty potwierdzające otrzymywanie dochodów kapitałowych lub karty kredytowe wraz z zaświadczeniem z banku o wysokości salda na rachunku, jak i kredytu na kartach kredytowych.

   

  Studenci powinni przedstawić:

  - Zaświadczenie o zapisaniu się do uczelni prywatnej lub publicznej, oficjalnie uznanej lub finansowanej przez odpowiednie władze oświatowe,

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia publicznego lub prywatnego. Może to być europejska karta zdrowia ważna na czas pobytu,

  - Oświadczenie, że posiadają wystarczające środki dla siebie, jak i dla swoich krewnych na czas pobytu w Hiszpanii.

   

  W przypadku studiujących w ramach któregoś z europejskich programów wymiany wystarczy przedstawić oficjalny dokument potwierdzający ten fakt. 

   

  Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej powinni przedstawić:

   

  - Aktualny dokument poświadczający więź z obywatelem Unii Europejskiej,

  - Dokument poświadczający zależność finansową od członka rodziny,

  - Dokument poświadczający, że członek rodziny - obywatel Unii Europejskiej - jest zatrudniony lub posiada wystarczające środki na utrzymanie oraz ubezpieczenie zdrowotne lub jest studentem, posiada wystarczające środki, zarówno na własne utrzymanie jak i członków rodziny, oraz ubezpieczenie zdrowotne.

   

  Miejsce składania wniosków: Biuro dla Obcokrajowców (Oficina de Extranjería) w powiacie, w którym zamierza rezydować lub odpowiedni Komisariat Policji.

  Termin składania wniosków: trzy miesiące od daty wjazdu do Hiszpanii.

   

  UWAGA: Polskie urzędy konsularne, w przeciwieństwie do ich hiszpańskich odpowiedników, nie prowadzą rejestrów obywateli polskich za granicą (Inscripcción consular) i nie wydają zaświadczeń o długości pobytu obywatela RP w Hiszpanii.

   


  Nadanie numeru indentyfikacji cudzoziemca (N.I.E - Número de Identificación de Extranjero)

   

  Numer N.I.E. jest hiszpańskim odpowiednikiem polskiego NIP-u. Jest on niezbędny do wykonywania jakichkolwiek operacji podatkowych na terenie Hiszpanii i będzie figurował w różnych dokumentach wydawanych przez władze hiszpańskie.

   

  Ogólne warunki otrzymania N.I.E:

   

  - Legalne pobyt na terenie Hiszpanii (uregulowany status prawny - nie dotyczy obywateli RP),

  - Wykazanie okoliczności: ekonomicznych, podatkowych, zawodowych lub rodzinnych, które uzasadniają pobyt na terytorium Hiszpanii.

  - Udokumentowanie lub udowodnienie (uprawdopodobnienie) okoliczności, o których mowa w punkcie 2.

   

  Niezbędne czynności i dokumenty:

  - Omówienie się na wizytę (cita previa) oraz potwierdzenie zapisu na wizytę,

  (rejestracji zapisu dokonuje w systemie online. Więcej informacji na stronie pod adresem:

   https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus

  - przedłożenie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku (EX–15) (dostępny na stronie pod adresem: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf

  - legitymowanie się ważnym paszportem lub dowodem osobistym,

  - przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające pobyt w Hiszpanii.

   

  Więcej informacji na stronie pod adresem:

  http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html

   

  Oryginalne polskie dokumenty powinny być przetłumaczone na język hiszpański lub kataloński.

   

  Ostrzegamy przed fałszywymi ofertami pracy 

   

  W praktyce Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie pojawiającym się często zjawiskiem w odniesieniu do obywateli RP są fałszywe oferty pracy w Hiszpanii. Najczęściej dotyczą one pracy w sektorze usług.  

   

  Fałszywe oferty pracy najczęściej charakteryzują się następującymi cechami:

  -Przedsiębiorstwo oferujące prace nie ma strony internetowej,

  -Telefonem do pracodawcy jest wyłącznie numer telefonu komórkowego,

  - Warunki finansowe, jakie proponuje firma są bardzo korzystne,

  - Firma nie proponuje zawarcia umowy przed przyjazdem do Hiszpanii,

  - Pracodawca zapewnia przez telefon potencjalnego pracownika, że w Hiszpanii „właśnie jest sezon" na zbieranie danych owoców,

  - Konieczne jest uiszczenie zaliczki na poczet wynajmu mieszkania w Hiszpanii,

   

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie przestrzega przed wpłacaniem na konta lub przekazem pocztowym jakichkolwiek zaliczek, bez wcześniejszego podpisania umowy o pracę oraz przed udaniem się w podróż do Hiszpanii w celu podjęcia pracy bez uprzedniego zabezpieczenia środków finansowych na powrót do kraju w przypadku spotkania się z oszustwem ze strony potencjalnego pracodawcy.

   

  Praca w Hiszpanii – kilka porad 

   

  Każdy obywatel RP ma prawo podjąć pracę w Hiszpanii bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie.

   

   

  W przypadku decyzji o przyjeździe z zamiarem podjęcia pracy, należy przed wyjazdem:

   

  - znaleźć oferty pracy odpowiadające Twojemu profilowi zawodowemu i wysłać CV najlepiej w języku hiszpańskim potencjalnemu pracodawcy,

  - nie wyjeżdżać, dopóki nie otrzymamy podpisanej przez przyszłego pracodawcę wstępnej umowy o pracę,

  - sprawdzić czy jest się w posiadaniu ważnego paszportu lub dowodu osobistego,

  - sprawdź czy masz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (dodatkowe ubezpieczenie zawarte w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które ma przedstawiciela, czy podobne towarzystwo w Hiszpanii), które powinno zapewniać zwrot części lub całości kosztów w przypadku nagłego pobytu w szpitalu, wypadku poza pracą,  itp.,

  - upewnić się czy mamy ważne prawo jazdy, jeśli będzie potrzebne w pracy,

  - przetłumaczyć na język hiszpański dyplom ukończenia studiów lub szkoły zawodowej. Jeśli pracodawca będzie wymagał przedłożenia dokumentów dokonanych przez tłumacza przysięgłego, można ich dokonać zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii,

  - przygotować i przetłumaczyć na język hiszpański listy polecające,

  - przygotuj sobie sumę pieniędzy w euro wystarczającą do dnia pierwszej wypłaty oraz w razie potrzeby na powrót do kraju. Możesz poprosić rodzinę lub znajomych w Polsce o przechowanie i przekazanie Ci kwoty wystarczającej na przeżycie i na ewentualny zakup biletu na powrót do Polski na przykład za pośrednictwem firmy WESTERN UNION, która ma oddziały w wielu bankach i biurach podróży zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Odbiór pieniędzy w dniu roboczym następuje po 1-2 godzinach w dowolnym punkcie oznaczonym logo tej firmy - na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Do Polski można telefonować z Hiszpanii, na telefony stacjonarne, bez jakichkolwiek opłat (również z automatów ulicznych) na koszt odbiorcy na numer POLAND DIRECT: 900 99 04 81.

  - zapoznaj się z podstawowymi zwrotami w języku hiszpańskim - najlepiej miej ze sobą rozmówki polsko-hiszpańskie i/lub nieduży słownik.

  Pamiętaj: Decyzję o przyjeździe do Hiszpanii podejmujesz samodzielnie i przyjeżdżasz na koszt przyszłego pracodawcy lub na swój własny. Powrót do Polski odbywa się więc również na koszt pracodawcy lub za Twoje pieniądze.

   

   

  Po przyjeździe do Hiszpanii pamiętaj, że:

  - musisz dokładnie zrozumieć umowę o pracę i warunki w niej opisane. Ustal z pracodawcą wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłaty,

  - musisz wystąpić do komisariatu policji (Comisaría de Policía) właściwego dla miejsca pobytu o nadanie Numer Identyfikacji Cudzoziemca (N.I.E - Número de Identificación de Extranjero), do uzyskania którego niezbędny jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Numer NIE jest równoznaczny z numerem identyfikacji podatkowej,

  - po podpisaniu umowy pracodawca zawiadamia Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INSS- Instituto Nacional de Seguridad Social) oraz - Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia (SPEE-Servicio Público de Empleo Estatal) o zawarciu z Tobą umowy. Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem i rejestracją umowy leżą w gestii pracodawcy,  jednak sprawdź czy zostały one dopełnione. We wniosku pracodawcy powinien być podany adres do korespondencji z Tobą, na który wymienione instytucje będą przysyłać raporty.

  Dla przypomnienia: w przypadku naruszania przez pracodawcę praw pracowniczych czy konfliktów z pracodawcą pracownik może zwrócić się do Inspekcji Pracy (Inspección de Trabajo) i sądu pracy.

  Osoby pracujące w Hiszpanii mogą na zasadach dobrowolności zrzeszać się w związkach zawodowych. Bycie zrzeszonym w związku zawodowym i związane z tym opłacanie stosunkowo niewielkich składek, daje możliwości skorzystania z interwencji danego związku w stosunku do pracodawcy naruszającego obowiązujące przepisy prawa pracy. Na terenie Hiszpanii działają dwie główne centrale związkowe: UGT (Unión General de Trabajadores) oraz CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras).

   

  Adresy i telefony siedzib biur obu central związkowych można odnaleźć odpowiednio na stronach www.ugt.es oraz www.ccoo.es . 


   

  Najczęściej zadawane pytania:

   

  Czy do podjęcia pracy w Hiszpanii lub zameldowania się potrzebuję zaświadczenia o niekaralności  z Polski?

  Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności) większość pracodawców zapewne wymieni jako jeden z dokumentów, oprócz paszportu lub dowodu osobistego, świadectwa kwalifikacji czy prawa jazdy, niezbędnych do podpisania umowy o pracę. Konsulowie nie pośredniczą w wydobywaniu tego dokumentu - uzyskaj je przed wyjazdem z Polski. Więcej na stronie: Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności). Co istotne, do zameldowania się w Hiszpanii takie zaświadczenie nie jest potrzebne.

   

  Czy do pobytu i pracy obywatela polskiego przez dłuższy czas w Hiszpanii potrzebna jest karta pobytu (Tarjeta de residencia)?

  Nie. Obywatele polscy rejestrują się, jako obywatele państw członkowskich UE, a zaświadczenie o takiej rejestracji wydawane przez Biuro ds. Cudzoziemców lub miejscową policję jest wystarczające, aby przebywać w Hiszpanii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: