""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  

   

   

  W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów osoby zmarłej za granicą wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy.

   

  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:

  - aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,

  - dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon).

  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

   

  Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.

   

  Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie faxem: (+34) 93 322 29 07, elektronicznie: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub w inny sposób, np. osobiście.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata za zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres e-mail: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: (+34) 93 322 72 43

   

  Transport zwłok

   

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

   

  1. akt zgonu (w języku hiszpańskim);
  2. zaświadczenie o balsamowaniu zwłok (w języku hiszpańskim)
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego z informacją o zabezpieczeniu trumny do podróży.

   

  Transport prochów

   

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

   

  1. akt zgonu (w języku hiszpańskim);
  2. zaświadczenie o kremacji zwłok (w języku hiszpańskim);
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego z informacją o zabezpieczeniu urny do podróży.

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

   

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  - pozostały małżonek(ka);

  - krewni zstępni;

  - krewni wstępni;

  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: