""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 • Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

   

  Opłaty przyjmowane są w kasie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka i hiszpański przekaz pocztowy (giro postal). Płatności w formie hiszpańskiego przelewu krajowego są akceptowane wyłącznie w przypadku wniosków składanych podczas dyżurów konsularnych.

   

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  opłaty obowiązują od 4 listopada 2019 r.

   

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w €

  1

   2

   3

   

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.01

  Wydanie paszportu

  110

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  70

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  40

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  15

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony
  z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  210

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  110

   

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

  360

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

  40

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

  80

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*)

  360

  2.05

  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730)

  30

   

  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

  (…)*1

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  30

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. EU L 168 z 06.07.1996 r., str. 4)

  30

   

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  60

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  30

   

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  5.02

  Wydobycie za granicą na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją)

  30

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędowa, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  20

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50

  5.05

  Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy*****)

  30

   

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzanie
  i poświadczanie tłumaczeń

  6.01

   Legalizacja dokumentu

  30

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  60

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem

  30

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  200

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  90

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  30

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski

  50

   

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

  500

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  50

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

  50

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

  50

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

  50

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do rzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  50

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  30

   

  VII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  300

  8.03

  Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub kart bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  200

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40

   

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonywania czynności****)

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  90

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

   


  *1 KG RP w Barcelonie nie wydaje wiz. Wnioski wizowe przyjmowane są wyłącznie przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie.

   

  *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

  *****) Opłata jest pobierana od wydanej kopii lub odpisu dokumentu, a nie jego strony. Opłata obejmuje również koszty ewentualnego doręczenia.

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

   

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego oraz uczniom - nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie małoletniej czyli osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
  5. studentom – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
  6. członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%).

   

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

   

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Informacja dla osób lub innych podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę poza Hiszpanią

   

  Jeżeli nie jest możliwe uiszczenie opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków do kasy urzędu w gotówce, hiszpańskim przekazem pocztowym (giro postal) lub hiszpańskim przelewem krajowym, strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą poza Hiszpanią lub inny podmiot mający siedzibę poza Hiszpanią może wnieść opłatę konsularną za dokonanie czynności oraz przedpłatę na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro.

   

  Strona wnosi opłatę w złotych na rachunek bankowy wskazany przez konsula. Wysokość opłaty określa konsul dokonując jej przeliczenia, stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania.

   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1909);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919, z 2019 r. poz. 730);

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: