""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADA RP W MADRYCIE

 •  

   

   

  Ambasada RP w Madrycie
  c/ Guisando 23 bis

  28035 Madrid
  Tel.: (+34) 913 736 605, 913 736 606

  Fax: (+34) 913 769 572  
  E-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  www.madryt.msz.gov.pl

   

  Organizacja Ambasady

   

  Ambasador - reprezentuje w Hiszpanii i Andorze Prezydenta i rząd Rzeczypospolitej będąc tym samym najwyższym przedstawicielem państwa.

   

  Wydział Polityczno-Ekonomiczny - zajmuje się obsługą całości polsko-hiszpańskich kontaktów politycznych. Informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i inne agendy rządowe o rozwoju sytuacji wewnętrznej w Hiszpanii, jak również o hiszpańskiej polityce zagranicznej, w tym odnoszącej się do integracji europejskiej oraz do kwestii bezpieczeństwa. Jednocześnie udziela instytucjom hiszpańskim podobnych informacji na temat sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Do podstawowych zadań Wydziału należy wspomaganie koordynacji i rozwoju stosunków politycznych między Polską i Hiszpanią, zwłaszcza przez promocję, organizację i merytoryczne przygotowanie wizyt oficjalnych przedstawicieli obu państw, a także dwustronnych konsultacji politycznych, kontaktów międzyparlamentarnych oraz współpracy miast i regionów. Wydział Polityczny zajmuje się również szerokorozumianą problematyką UE.

   

  Referat Ekonomiczny Ambasady - zajmuje się analizą bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Hiszpanii i monitoruje hiszpańską politykę gospodarczą identyfikując obszary możliwej, przyszłej współpracy pomiędzy Polską a Hiszpanią. Głównym zadaniem Wydziału jest wspomaganie koordynacji i rozwoju polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych, w tym wspieranie głównie instytucji rządowych. W tym celu m.in. Wydział przekazuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz zainteresowanym resortom informacje nt. stanowiska Hiszpanii w sprawach będących przedmiotem omówienia na forum instytucji Unii Europejskiej (m.in. w zakresie gospodarki i finansów, rynku pracy, środowiska, energii, rolnictwa i rybołówstwa). Przygotowuje cykliczne raporty dotyczące hiszpańskiej gospodarki oraz wzajemnej współpracy gospodarczej, a także ułatwia kontakty i współorganizuje oficjalne wizyty gospodarcze przedstawicieli obu państw.

   

  Attachat wojskowy - przy Ambasadzie RP kierowany jest przez Attaché Obrony w stopniu pułkownika Wojska Polskiego. Oficer ten wspiera Ambasadora w sprawach polityki obronnej oraz informuje władze polskie o sprawach związanych ze współpracą i funkcjonowaniem sił zbrojnych Hiszpanii. Jest również do dyspozycji hiszpańskiego Ministerstwa Obrony i wszystkich sztabów sił zbrojnych, jako przedstawiciel wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie

  C/ Goya 15  4p. 

  28001 Madrid
  Tel.: (+34) 914 362 632 
  Telefon alarmowy: (+34) 629 864 508 -  czynny po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy
  Fax: (+34) 913 736 624

  E-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl

  www.madryt.msz.gov.pl

   

  Konsulowie zatrudnieni w Wydziale Konsularnym;

   – chronią prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe;

  - działają na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

  - działają na rzecz polskiej mniejszości narodowej oraz praw i wolności osób należących do tej mniejszości, określonych w ustawodawstwie państwa przyjmującego, w umowach międzynarodowych, a także w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

  - czuwają w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

  - działają na rzecz rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również promocji polskiej gospodarki, nauki, kultury i języka polskiego;

  - sporządzają i poświadczają tłumaczenia dokumentów;

   -sporządzają i poświadczają odpisy dokumentów sporządzonych w języku urzędowym;

  - wydają paszporty;

  - wydają wizy;

  - przyjmują i przekazują do właściwego organu w Polsce wnioski o nadanie, przywrócenie, potwierdzenie posiadania i utraty obywatelstwa polskiego;

  - wydają zaświadczenia, przyjmują wnioski i oświadczenia;

  - wykonują czynności w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę i ich załóg;

  - przyjmują wnioski o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji woskowej i przekazują je do właściwego organu;

  - poświadczają podpis;

  - wykonują czynności mające na celu przeprowadzenie wyborów i referendum ogólnokrajowego;

  - przyjmują pisma i przekazują je do kraju, jeżeli ich złożenie u konsula skutkuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, zachowaniem terminu w postępowaniu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: