""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 maja 2014

  OBWIESZCZENIE KONSULA RP W BARCELONIE z dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja jak głosować w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie

   - Kliknij, by się zarejestrować

   

  OBWIESZCZENIE KONSULA RP W BARCELONIE

  z dnia 23 kwietnia 2014 r.

  o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

   

   Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie, obejmującego Katalonię i Baleary, utworzony został:

  Obwód głosowania Nr 54

  właściwy do głosowania osobistego dla osób zamieszkałych na terytorium Katalonii i Balearów
  oraz głosowania korespondencyjnego,

  z siedzibą obwodowej komisji wyborczej

   

  w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie

  Avda. Diagonal, 593-595, piętro 6,

  08014 Barcelona, Hiszpania

   

  Zapraszamy do udziału w wyborach!

   

   

   

   

  Podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego głosować mogą także Polacy mieszkający i przebywający poza granicami kraju.

   

   

  Informacje dotyczące możliwości oddania głosu w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie.

   

  W oparciu o Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego informujemy, że wybory posłów do Parlamentu Europejskiego z polskich list kandydatów odbędą się w niedzielę 25 maja br., w godz. 7.00 – 21.00.

  Osoby przebywające na obszarze Katalonii i Balearów  zainteresowane udziałem w głosowaniu na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego będą mogły oddać swój głos w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie Av. Diagonal 593/595 piętro 6.
  Możliwe będzie również głosowanie korespondencyjne.

  Wyborcy przebywający za granicą będą mogli zarejestrować się w spisie wyborców prowadzonym przez konsula dla obwodu głosowania utworzonego za granicą.

   

  WAŻNE – ZAREJESTRUJ SIĘ!

   

  OSOBISTE GŁOSOWANIE W OBWODZIE GŁOSOWANIA NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WPISANIA DO SPISU WYBORCÓW.

  Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza właściwy terytorialnie Konsul (wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu).

  Wyborca może zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Bądź dokonać rejestracji samodzielnie https://www.ewybory.msz.gov.pl/ Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podanie wszystkich poniższych danych:

  • nazwisko i imiona,

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

  • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania lub numer ważnego dowodu osobistego (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy).

  • data wydania dokumentu tożsamości, data ważności i miejscowość w której był wydany

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2014 r.
   

  GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.

  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (art. 35 § 3 k.w.).

  1. Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

   

  W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

  Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

   

  GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

  Wyborca może dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (art. 63 k.w.). Zgłoszenie można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Bądź dokonać rejestracji samodzielnie https://www.ewybory.msz.gov.pl/ Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podanie wszystkich poniższych danych:

  • nazwisko i imiona,

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

  • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

  • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania lub numer ważnego dowodu osobistego (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy),

  • data wydania dokumentu tożsamości, data ważności i miejscowość w której był wydany;

  • adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania.

   

  Zgłoszenia musi być wykonane najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 maja 2014 r.

   

  Termin rejestracji dla głosownia osobistego upływa 22 maja, a dla głosownia korespondencyjnego 12 maja br.

   

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego obwody głosowania dla wyborców przebywających za granicą wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym głosujący za granicą oddają głos na kandydatów do Parlamentu Europejskiego z list zarejestrowanych w warszawskim okręgu wyborczym (okręg nr 4).

  Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl/

   

  Obywatele polscy posiadający miejsce pobytu w Hiszpanii mogą alternatywnie głosować na hiszpańskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego (wybory w Hiszpanii także odbędą się 25 maja). Aby móc głosować na hiszpańskie listy kandydatów należy zarejestrować się w komisji dokonującej spisu (comisión electoral) mieszczącej się w urzędzie dzielnicy/gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy. Dodatkowe informacje na temat głosownia na hiszpańskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego znajdują się na stronie Krajowej Komisji Wyborczej www.juntaelectoralcentral.es

   

  Uwaga: w wyborach do Parlamentu Europejskiego można oddać głos tylko jeden raz - głosując na polskie listy kandydatów w siedzibie komisji ustanowionej za granicą lub na hiszpańskie listy kandydatów w siedzibie hiszpańskiego lokalu wyborczego.

   

  INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  Co pięć lat obywatele UE wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w procesie decyzyjnym UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich.

  Każde państwo członkowskie ma prawo wyboru określonej liczby posłów do Parlamentu Europejskiego. Przydział miejsc jest określony w traktatach europejskich na podstawie zasady degresywnej proporcjonalności. Oznacza to, że państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc niż mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to z zasady ścisłej proporcjonalności. Zgodnie z traktatem lizbońskim, liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w 2014 r. będzie wynosiła od sześciu dla Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w przypadku Niemiec.

  400 milionów Europejczyków zagłosuje na nowy Parlament i nową władzę wykonawczą UE.

   

   

  Wzrost znaczenia Parlamentu Europejskiego od 2009 roku był szczególnie widoczny w momencie, gdy Unia Europejska przechodziła przez kryzys gospodarczy. Posłowie przygotowali legislację dotyczącą m.in. dyscypliny budżetowej, zamykania upadających banków oraz ograniczenia premii dla bankierów. Wybory w maju umożliwią wyborcom wpływ na kierunek, w którym zmierza Europa, zarówno w walce z kryzysem jak i w innych sprawach, wpływających na życie codzienne obywateli.

  Aktualne przepisy dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 znajdują sie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

   Po raz pierwszy w historii skład Parlamentu Europejskiego zadecyduje, kto będzie przewodniczył nowej Komisji Europejskiej, organowi wykonawczemu UE, odpowiedzialnemu za inicjację działań legislacyjnych oraz nadzór nad ich wprowadzaniem. Dzięki nowym zasadom, szefowie rządów państw Unii będą musieli zaproponować kandydata na przewodniczącego na podstawie wyników wyborów. Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej większością głosów, tj. minimum 376 z 751 posłów musi poprzeć tą kandydaturę. W związku z tym, grupy polityczne wystawiają swoich kandydatów na najważniejsze stanowisko w Unii już podczas kampanii wyborczej, dając obywatelom wpływ na to, kto zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej.

   

  Nowa większość parlamentarna będzie również kształtować politykę europejską przez kolejne 5 lat. Parlament - jedyna bezpośrednio wybierana instytucja unijna - jest teraz podporą europejskiego systemu decyzyjnego. Parlament Europejski ma w tym momencie taki sam wpływ na praktycznie wszystkie aspekty prawa unijnego jak rządy poszczególnych państw członkowskich. Dzięki temu, głos wyborców w tych wyborach jest ważny jak nigdy.

   

   
   

  Tagi: wybory UE 2004

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: